Skip to main content
 35-001Rzeszów 887-747-341  Minimalna kwota zamówienia - 100.00 PLN !

umowa o ofertę publiczną

Warunki

1.1. Prawdziwą ofertą jest oficjalna oferta internetowego PE „Metalfurnitura.pl”, zwanego dalej „Sprzedawcą”, zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość tj. za pośrednictwem sklepu internetowego, zwana dalej „Umową” ", i umieszcza publicznie ofertę (propozycję) na oficjalnej stronie internetowej Sprzedawcy "https://metalfurnitura.pl" (zwanej dalej - "Stroną Internetową").

1.2. Za moment całkowitego i bezwarunkowego przyjęcia przez Kupującego propozycji Sprzedającego (akceptacji) zawarcia elektronicznej umowy sprzedaży towaru uważa się fakt opłacenia przez Kupującego zamówienia zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, w granicach po cenach wskazanych na stronie internetowej Sprzedawcy.

Pojęcia i definicje

2.1. W niniejszej ofercie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, poniższe terminy mają następujące znaczenie: 

  • „Produkt” – modele, akcesoria, komponenty i elementy towarzyszące;
  • „Sklep internetowy” – zgodnie z ustawą Ukrainy „o handlu elektronicznym”, środek umożliwiający składanie lub sprzedaż towarów, prac lub usług w drodze umowy elektronicznej.
  • „Sprzedawca” to firma zajmująca się sprzedażą towarów prezentowanych na Stronie Internetowej. 
  • „Kupujący” – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedawcą na zasadach określonych poniżej. 
  • „Zamówienie” – wybór poszczególnych pozycji z listy towarów wskazanej przez Kupującego w trakcie składania zamówienia i dokonywania płatności.

Zakres umowy

3.1. Sprzedający zobowiązuje się wydać Towar Kupującemu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić i przyjąć Towar na warunkach niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa reguluje zakup i sprzedaż towarów w sklepie internetowym, w tym: - dobrowolny wybór towarów przez Kupującego w sklepie internetowym; - samodzielna rejestracja zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym; - opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym; - realizacja i dostawa zamówienia do Kupującego na warunkach niniejszej Umowy.

Procedura składania zamówienia

4.1. Kupujący ma prawo złożyć zamówienie na każdy produkt prezentowany na stronie Sklepu Internetowego i dostępny.

4.2. Każdy element może być reprezentowany w zamówieniu w dowolnej ilości.

4.3. W przypadku braku towaru na magazynie Kierownik Firmy ma obowiązek poinformować Kupującego (telefonicznie lub e-mailem).

4.4. W przypadku braku towaru Kupujący ma prawo wymienić go na produkt o podobnym modelu, odmówić przyjęcia tego produktu, anulować zamówienie.

Procedura płatności zamówienia

Płatne z dołu

5.1. Płatność następuje po otrzymaniu towaru w dziale firmy transportowej w celu rozliczenia gotówkowego w hrywienach.

5.2. W przypadku braku środków sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

Warunki realizacji zamówienia

6.1. Towar zakupiony w sklepie internetowym dostarczany jest do magazynów firm transportowych, gdzie realizowane są zamówienia.

6.2. Wraz z zamówieniem Kupujący otrzymuje dokumenty zgodne z polskim prawem.

Prawa i obowiązki:

7.1. Sprzedawca ma prawo:

- jednostronnie zaprzestać świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy w przypadku naruszenia przez Kupującego warunków niniejszej umowy.

7.2. Kupujący jest zobowiązany:

- terminowo zapłacić i otrzymać zamówienie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

7.3. Kupujący ma prawo:

- złożyć zamówienie w sklepie internetowym;

- sporządzić umowę elektroniczną;

- wymagać od Sprzedającego spełnienia warunków niniejszej Umowy.

Obowiązki stron

8.1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niespełnienie lub nienależyte wykonanie warunków niniejszej umowy w sposób przewidziany w niniejszej umowie oraz obowiązującym ustawodawstwie polskim.

8.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności:

- wygląd Produktu zmieniony przez producenta;

- za nieznaczną rozbieżność w kolorystyce produktu, która może różnić się od produktu oryginalnego wyłącznie na skutek odmiennego oddawania barw przez monitory komputerów osobistych poszczególnych modeli;

- za treść i prawdziwość informacji podanych przez Kupującego w trakcie składania zamówienia;

- za opóźnienia i przerwy w świadczeniu Usług (realizacja zamówienia i dostawa towaru), powstałe z przyczyn od niego niezależnych;

- za bezprawne i niezgodne z prawem działania dokonane przez Kupującego przy wykorzystaniu tego dostępu do sieci Internet;

- za przekazanie przez Kupującego identyfikatorów jego sieci – adresu IP, adresu MAC, loginu i hasła podmiotom trzecim;

8.3. Kupujący, korzystając z udostępnionego mu dostępu do sieci Internet, ponosi samodzielnie odpowiedzialność za szkody wyrządzone swoim działaniem (osobiście, choćby pod jego loginem znajdowała się inna osoba) osobom lub ich mieniu, osobom prawnym, stanowi lub zasadom moralnym moralność.

8.4. W przypadku wystąpienia siły wyższej strony są zwolnione z dopełnienia warunków niniejszej umowy. Okoliczności siły wyższej w rozumieniu niniejszej umowy oznaczają zdarzenia o nadzwyczajnym, nieprzewidzianym charakterze, które wykluczają lub obiektywnie zakłócają wykonanie niniejszej umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym Strony nie mogły przewidzieć i zapobiec za pomocą rozsądnych środków.

8.5. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie wieloaspektowe kwestie rozwiązać wyłącznie w drodze negocjacji.

Różnorodny

9.1. Sklep internetowy ma prawo jednostronnie dokonać zmian w obowiązującej umowie, pod warunkiem uprzedniej publikacji na stronie internetowej https://metalfurnitura.pl

9.2. Sklep internetowy powstał w celu zorganizowania zdalnej formy sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu.

9.3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych podczas rejestracji. Jednocześnie z chwilą akceptacji (złożenia wniosku i późniejszej zapłaty za towar) Kupujący wyraża bezwarunkową zgodę Sprzedawcy na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w rozumieniu Prawa Polskiego.” O Ochronie Danych Osobowych”.

9.4. Opłacenie przez Kupującego zamówienia złożonego w sklepie internetowym oznacza pełną zgodę Kupującego z warunkami umowy sprzedaży (oferta publiczna)

9.5. Rzeczywiste dane tej umowy elektronicznej między stronami są warunkowo akceptowane w ustawy „O handlu elektronicznym”

9.6. Korzystanie z zasobu sklepu internetowego w celu obejrzenia produktu, a także złożenia zamówienia dla Kupującego jest bezpłatne.

9.7. Informacje przekazane przez Kupującego mają charakter poufny. Sklep internetowy wykorzystuje informacje o Kupującym wyłącznie w celu obsługi wniosków, wysyłania wiadomości do Kupującego, dostarczania towaru, prowadzenia wzajemnej komunikacji itp..

Procedura zwrotu towaru o nieodpowiedniej jakości

10.1. Zwrot towaru w sklepie internetowym odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

10.2. Zwrot towaru w sklepie internetowym odbywa się na koszt Kupującego.

10.3. W przypadku zwrotu przez Kupującego towaru odpowiedniej jakości, sklep internetowy zwróci mu zapłatę za towar w gotówce w przypadku zwrotu towaru, z potrąceniem odszkodowania za koszty sklepu internetowego, związane z dostawą towaru Kupującemu.

Termin umowy

11.1. Umowę elektroniczną uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez osobę oferty zawarcia takiej umowy, zaakceptowanej po przyjęciu tych ofert w kolejności określonej w części Ustawy „O handlu elektronicznym”.

11.2. Stronom przysługuje prawo jednostronnego rozwiązania obowiązującej umowy, w przypadku niewypełnienia przez jedną ze stron warunków niniejszej umowy oraz w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące ustawodawstwo Polski.

Nasze współrzędne:

Metalfurnitura.pl

35-001, Rzeszów
ul. Towarowa 12

Pokaż na mapie

887-747-341

09:00 - 18:00

close

Subskrybuj wiadomości:

Waluta sklepu: